Connection Lyrics – Makhadzi

Banyana banyana nna kenale connection
Dibiri dibiri nna kenale connection
Banyana banyana nna kenale connection
Dibiri dibiri nna kenale connection

Oska wara ka basade ruma nna
Oska wara ka ruma nna
Oska wara ka mushumo ruma nna
Oska stresser ka CV ife nna

Nna kenale connection
Kenale connection
Nna kenale connection
Nna kenale connection

Oska wara ka basade ruma nna
Oska wara ka ba ruma nna
Oska wara ka mushumo ruma nna
Oska wara ka dibiri ruma nna

Nna kenale connection
Nna kenale bathu baka
Kenale bathu baka
Kenale connection

Bophelo bo, ke di connection
Basadi ba, ke di connection
Banna ba, ke di connection
Bereko oh, ke di connection
Dikoloi tse, ki de connection
He bathu baa, ki de connection

Hai mani yoo, yo yo
Hai mani yoo, yo yo
Connection yoo, yo yo
Hai mani yoo, yo yo
Hai wena yoo, yo yo
Connection yoo, yo yo

Bophelo bo, ke di connection
Basadi ba, ke di connection
Banna ba, ke di connection
Bereko oh, ke di connection
Dikoloi tse, ki de connection
He bathu baa, ki de connection

Oska wara ka basade ruma nna
Oska wara ka ba ruma nna
Oska wara ka mushumo ruma nna
Oska wara ka dibiri ruma nna

Nna kenale connection
Nna kenale bathu baka
Kenale bathu baka
Kenale connection

Bophelo bo, ke di connection
Basadi ba, ke di connection
Banna ba, ke di connection
Bereko oh, ke di connection
Dikoloi tse, ki de connection
He bathu baa, ki de connection

Hai mani yoo, yo yo
Hai mani yoo, yo yo
Connection yoo, yo yo
Hai mani yoo, yo yo
Hai wena yoo, yo yo
Connection yoo, yo yo