O, mohau wa Modimo

1. O, mohau wa Modimo
Ke koetsa e kaakang!
E ka ba ofe molomo
O ka o bolelang?
‘Na, esale o mphihlela,
Ke maketse fela!

2. Modimo o n’o mphumane
Tseleng ya tahleho,
Tsa lefatshe di ntahile,
Ke fedile kutlo;
Ke pheella, ke mathela
Bosaowana fela.

3. Ke buswa ke ditakatso
Tse jang pelo ya ka;
Di mpofile, ke le mofo,
Ke hola le tsona.
Ke ne ke se na ho hana
Leha di mpolaya.

4. Jo, motho ya thotofetseng,
Ya shweleng le mahlo,
Ka mathela boreleding,
Dintshing tsa selomo.
Jo ‘na, ke ne ke mo soma
Ya reng wa ntemosa!

5. Ke ha Jesu a mphallela
Ka mohau wa hae;
Hoja a ntlohetse fela,
Na nka be ke le kae?
A phakisa a ntlhoibila,
A ntshwara, ka phela.

6. Ke ha a mpusetsa tseleng,
A ‘nea le kutlo,
A khaola tse ntlamileng,
A mpha le bophelo;
Ka utlwa ke fetohile,
‘Me ke pholohile.