Zwivhuya Lyrics – Makhadzi

(Hey Mr Brown, you wanna make something sic)

Ndi ri nwaha wo fhela Murena
Vha tshi thoma muswa vha sedze nne
Zwino nwaha wo fhela Murena
Vha tshi thoma muswa vha thome nga nne


Vha tshi thoma muswa vha thome nga nne

Vha tshi blessa vhanwe vha thome nga nne

Nda ri nwaha wo fhela Murena
Vha tshi thoma muswa vha thome nga nne
Nda ri nwaha wo fhela Murena
Vha tshi blessa vhanwe vha blesse na nne

(Nda ri nwaha wo fhela murena..)

Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)
Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)

Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)
Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)

Oooh I wanna hear your voice
When I call you Lord yeah
In my trials and my troubles
You carry me

So when the sun shines
Don’t leave me Lord
When the sun shines

Oh oh, ooh
Don’t leave me Lord
Oooh be with me Lord

Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)
Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)

Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)
Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)

Ndi ri nwaha wo fhela Murena
Vha tshi thoma muswa vha sedze nne
Zwino nwaha wo fhela Murena
Vha tshi thoma muswa vha thome nga nne


Vha tshi thoma muswa vha thome nga nne

Vha tshi blessa vhanwe vha thome nga nne

Nda ri nwaha wo fhela Murena
Vha tshi thoma muswa vha thome nga nne
Nda ri nwaha wo fhela Murena
Vha tshi blessa vhanwe vha blesse na nne

(Nda ri nwaha wo fhela murena..)

Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)
Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)

Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)
Zwivhuya, Zwivhuya
Zwi toda vhakondeleli (Zwivhuya, Zwivhuya)