Jo khalefo ya Modimo

1. Jo, khalefo ya Modimo e befile,
E benya, e thetheretsa!
Jo, lehodimo le tuka ke bohale,
Jo, sefefo sa ditlepetsa!
Le tla tshabela kae, baetsadibe,
Ha ho tshabeha hakana?
O, tshabelang ho Jesu kapele:
Jesu ke khotso ya rona.

2. Inamolohang, le lelale ka tshepo,
Fefo se se se ya khutsa:
Sefapanong, khohola tsa dithohako
Di tsholoha, di phuthumetsa.
Baetsadibe, le khobe matshwafo,
Boning ‘Moloki wa lona;
Elang pelo, bohang seefapano:
Jesu ke khotso ya rona.

3. Sefahleho sa Modimo se edile,
‘Me se benya ke lerato.
Le shoetswe ke Jesu, lona, le phedile:
Ho lona ha ho sa le tsuo.
Baetsadibe, thabang, le dumele;
Ratang ‘Moloki wa lona!
Jesu, Mor’a Modimo sebele:
Jesu ke khotso ya rona.

4. E, ka ‘nete Jesu ke khotso ya rona;
Taba tsohle di monate;
Le ka hlaha khotla ka tshepo le lona,
Modimo le ka ‘mitsa Ntate.
Baetsadibe, bana b topollo,
Se lobeng letlotlo lena;
Tumisang kahohle ka nyakallo:
Jesu ke khotso ya rona.