Kenang bohle

1. Kenang bohle, baka se sa le eng;
Tlong, le memiloe, kenang moketeng.
Kenang, kenang! Baka se sa le teng.

2. Le phakise, tsatsi le ya dikela;
Le sa le hole, le ka haellwa,
Kenang, kenang! Baka se sa le teng.

3. Bamemuwa ba subuhlellana,
Ntlo e ya tlala, kenale lona,
Kenang, kenang! Ba se sa le teng.

4. Bateng bohle, le ba lehodimo,
Ba o emetse, ngwan’a Modimo.
Kena, kena! Baka se sa le teng.

5. Ke mokete ka ntlong, ke nyakallo.
Na o duletse’ng kantle ka dillo?
Kena, kena! Baka se sa le teng.

6. Se be dihlong, o se o memiloe,
Kena, phakisa, ho e-s’o kwaloe.
Kena, kena! Baka se sa le teng.

7. Mokete oo o etsetswa wena;
U lebeletswe, nako ya feta;
Kena, kena! Baka se sa le teng.

8. O, ngwan’eso, se ke wa dieha!
Kapele-pele, jo, ho ya kwalwa!
Kena, kena! Baka se sa le teng.

9. Ha ho koetswe, ‘me o setse kantole,
U kopa o lla: Jo, ho fedile!
Ruri, ruri, baka se fetile.